คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

คำขวัญโรงเรียน

          ความรู้ดี   มีทักษะ    จริยะเด่น   เน้นคุณธรรม   นำประชาธิปไตย

 

ปรัชญาของโรงเรียน

                       นตฺถิ     ปญฺญาสมา   อาภา  

                   "ความสว่างเสมอซึ่งปัญญาไม่มี"

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน   (Vision)

                  **    โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีทักษะทางด้านภาษา  ก้าวหน้าสู่สากล **

 

เอกลักษณ์ /  อัตลักษณ์

       เอกลักษณ์ : การเรียนรู้ภาษาจีน 

       อัตลักษณ์  :  ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยะธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค์

 

พันธกิจ  (Mission)

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 3. พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม   จริยธรรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
 8. ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่นสู่ความเป็นเลิศ
 9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน

 

เป้าประสงค์  (Goal)

 1. โรงเรียนมีการบริการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบทันสมัย   ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีความรู้   ความสามารถตรงตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ครูมีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสังคม
 4. โรงเรียนสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 5. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
Visitors: 45,028