วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์

 

เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (  2563 - 2566 )  ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานได้อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กับในทุกส่วน  ดังมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายของโรงเรียนราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง )  (ปรับปรุง)

วิสัยทัศน์  ( VISION )      

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

มีมาตรฐานสู่สากล

คำอธิบายวิสัยทัศน์เพิ่มเติม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กับการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

                   สังคมกำลังเดินมาถึงจุดพลิกผัน โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การทำงาน ยุคที่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่จะประยุกต์ใช้

                   โลกต่อจากนี้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ประเทศจำเป็นต้องปรับตัว ประชากรจำเป็นต้องปรับตัว การศึกษา จำเป็นต้องปรับตัว การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีทักษะที่จำเป็น 4 ประการ (เป็นตัวขับเคลื่อนเปรียบดังยานพาหนะที่ขับเคลื่อนไปด้วย 4 ล้อ)

                   ล้อที่ 1 ทักษะการเรียนรู้  ( Learning Skills )

                   ล้อที่ 2 ทักษะการคิด      ( Thinking Skills )

                   ล้อที่ 3 ทักษะการทำงาน  ( Working Skills )

                   ล้อที่ 4 ทักษะชีวิต         ( Life Skills)    

 

Learning Skiils   ทักษะการเรียนรู้

                        - กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้

                   - ความรู้เกิดจากการลงมือทำ

                   - เรียนรู้หลากหลายจากสื่อต่างๆรอบตัว

                   - เรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

                   - ความรู้เปลี่ยนตลอดเวลา

                   - ความรู้จริง / ปลอม ข่าวจริง / ข่าวปลอม

                   - ความรู้ทั้งโกอยู่ในมือถือ ( ความรู้พื้นฐาน ICT )

 

Thinking Skills  ทักษะการคิด

                    “ Mind Set ( วิธีคิด ) สำคัญที่สุด

                   - คิดบวก

                   - คิดสร้างสรรค์ ( บวก )

พันธกิจ ( MISSION )

    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

   2. พัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาควบคู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

   3. พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถในการ      ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

   4. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่  ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

   5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน  และสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

   6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

   7. พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

   8. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

   9. ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษาให้โดดเด่นสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ ( GOAL )

   1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   2.  ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ คู่ทักษะ ตรงตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

   3.  ครูมีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  มีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสังคม

   4.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมอาคาร  สถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

   5.  โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   6.  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย  สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

   7.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในมีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

   8.  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร                                                     

   9. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

กลยุทธและตัวชี้วัดความสำเร็จ

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธสู่ความสำเร็จ

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่  6 ส่งเสริมและสนับสนุการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ที่  7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะทางด้าน

                    พฤติกรรมและจิตอาสา


Visitors: 106,704