วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค วันพุธที่   4  ธันวาคม 2562 ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอเชิญร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

Visitors: 85,468