สาระภาษาไทย

ความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

            ภาษาไทย เป็นภาษาที่แสดงถึงความเป็นตัวคนของเราเอง แสดงความเป็นชาติของเรา และแสดงความเป็นสมาชิกของสังคมโลก ภาษาไทยเป็นภาาาที่คนไทยใช้เพื่อแสดงศักยภาพของแต่ละบุคคล  เป็นภา๋ษาที่แสดงถึงความรู้สึก อารมณ์  และต้องการแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น เป็่นภาษาที่ทำให้ผุ้ใช้ภาษาเป็นคนที่ "ดี"และ"เก่ง" "น่ารัก" หรือ "แย่" "ไม่ได้เรื่อง" "ไม่น่าคบ"  ก็ได้ ภาษาไทยจึงเป็นตัวแทนที่สำคัญที่สุดของแต่ละบุคคล  ตัวตนที่แสดงออกเช่นไร  อาจไม่มีคนรู้คนเห็น แต่ตัวตนที่แสดงออกด้วยภาษาเป็นสิ่งที่คนอื่นเห็น และ เชื่อว่า เป็นตัวตนจริงของผู้นั้น การใช้ภาษาไทยจึงมิใช่เพียงเครื่องมือสื่อสารเท่านั้น หากเป็นภาพลักษณ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของภาษาไทยนั้นด้วย

            การจัดกระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาาาไทย  มีความสำคัญต่อระบบการสื่อสารหรือสื่อความหมายในชีวิตจริง  เริ่มด้วยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงทักษะ  ความจำเป็นของธรรมชาติสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ ทักษะการฟัง ทักษะการดู  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน    ทักษะการพูด การจัดกระบวนการเีรียนรู้  จึงมีความจำเป็นมากที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ดังกล่าวมา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 
            ในการใช้ภาษาไทยเพื่อความเป็นคนไทย  จึงมีการปลุกฝังวัฒนธรรมในการใช้ภาษาของคนไทย ซึ่งเป็นภาษาที่สะท้อนสังคมที่มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ มีความโอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจ และเกรงใจกัน  การใช้วาจาสุภาพอ่อนน้อม  นุ่มนวล  เป็นวัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทย ซึ่งทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีเสน่ห์ สามารถปรับเข้าสังคมอื่นได้เป็นอย่างดี  การเรียนรู้ภาษาไทย ทำให้เกิดการรัก หวงแหน และรักาาสมบัติมรดกทางวัมนธรรมทุกประเภทของชาติ  เพื่อความเป็นคนไทย ที่มีวัฒนธรรมสูงส่ง สืบทอดกันมานานหลายร้อยปี 
 
            การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไืทย  จึงมีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนจบระดับนี้ เป็นคนไทยที่มีคุณภาพ  พร้อมที่จะปกป้องรักษาความเป็นชาติไทยต่อไปในอนาคต
Visitors: 69,347