ลักษณะครูที่ดีเป็นที่รักของนักเรียน

 

ลักษณะของครูที่ดี เป็นที่รักของนักเรียน

การเป็นครูว่ายากแล้ว แต่การที่เราจะเป็นครูที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนยากยิ่งกว่า เพราะสังคมส่วนใหญ่มักคาดหวังว่าครูจะเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคม โดยธรรมชาติของอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย ฉะนั้นผู้ดำเนินอาชีพครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาตนเอง 

 

1. รอบรู้ทั้งวิชาการ และตัวเด็ก
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการและความเข้าใจในตัวของลูกศิษยืที่กำลังทำการสอน เพื่อปรับวิธีการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน และในห้องเรียนนั้น ๆ และครูต้องสามารถให้คำแนะนะ ให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียนได้ทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องอื่น ๆ 

 

2. ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างมีเป็นระบบและครบทุกขั้นตอน วางแผนและจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม ทำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

 

3. รู้หลักการวัด และประเมินผล
มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะแบบทดสอบตามหลักการวัดผล ประเมินผล และสามารถออกข้อสอบและปรับปรุงแบบทดสอบ รวมทั้งนำมาใช้งานได้จริง เหมาะสมกับทุกระดับชั้นของผู้เรียน โดยการวัดผลต้องมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้และสามารถนำผลที่ได้จากการวัดผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน

 

4. รู้จักแนะแนว
การที่ครูรู้จักที่จะสังเกตและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและบันทึกลงระเบียนประวัตินักเรียน เป็นการสอดส่องดูความประพฤตินักเรียนเมื่อนักเรียนคนใดเกิดปัญหาขึ้นครูสามารถจัดกิจกรรมหรือเรียกมาพูดคุยเพื่่อช่วยแนะแนวทางหรือแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน

 

5. มีความเมตตากรุณา
มีความสนใจและห่วงใยในการเรียนและความประพฤติของผู้เรียน แนะนำเอาใจใส่ช่วยเหลือเด็ก และเพื่อนร่วมงานให้ได้รับความสุข เป็นกันเองกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเปิดเผย ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งได้

 

6. มีความยุติธรรม
มีความเป็นธรรมต่อนักเรียน และรู้จักที่จะเอาใจใส่ต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคและไม่ลำเอียงตัดสินปัญหาของผู้เรียนด้วยความเป็นธรรม มีความเป็นกลาง ยินดีช่วยเหลือผู้เรียน ผู้ร่วมงานและผู้บริหาร โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

 

7. มีความรับผิดชอบ
มุ่งเน้นการสอนให้เด็กนักเรียนได้ความรู้ มีวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ วางแผนการใช้เวลาอย่างเหมาะสมและปฏิบัติงานได้ทันเวลา ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

8. มีวินัยในตัวเอง
มีวินัยในตนเอง ควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม มีวิธีทำงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคคลอื่นได้

 

9. มีความขยันและอดทน
มีความตั้งใจและกระตือรือร้นและปฏิบัติงานเต็มความสามารถของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคในการทำงาน มีความอดทนเมื่อเกิดอุปสรรคในการทำงาน และมีความสามารถในการที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง

 

10. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู
เห็นความสำคัญของอาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพครู สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพ ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู รักษาชื่อเสียงวิชาชีพครู ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีและประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การงาน 

 

11. พัฒนาตนเอง
ครูที่ดีต้องรู้จักประเมินผลและปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ รับฟังคำวิพากษ์วิจารย์และนำมาพัฒนาตนเอง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา สนใจติดตามเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเมื่อมีโอกาส

 

12. พัฒนาชุมชน
พานักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างและชักชวนนักเรียนและคนในชุมชนให้ปฏิบัติตาม พยายามใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน

 

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับลักษณะของครูที่ดี เป็นที่รักของนักเรียน ทั้ง 12 ข้อนี้และยังมีอีกหลายประการที่เป็นลักษณะของครูที่ดี แต่อย่าลืมไปนะคะ ครูที่เด็ก ๆ รักไม่ใช่แค่เก่งและสอนดีเท่านั้น แต่เป็นครูที่เข้าใจพวกเขาต่างหากค่ะ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Visitors: 54,414