กีฬาสี

ข่าวโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) วันอังคารที่ 10 ธันาวคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยงานกิจการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษาขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษาของโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมทั้งผู้มีเกียรติได้มาร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้นายอิสราพงษ์ ต๊ะพรม ครูเจ้าของโครงการได้เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นมาหลายันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เป็นการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาประเภทลานทุกประเภทกีฬา ซึ่งได้เปิกโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นให้มีส่วนเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับวันนี้จัดให้มีขบวนพาเหรด และแข่งขันกรีฑาเท่านั้นจำนวน 53 รายการ มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยดูจะได้รับความนใจเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากว่า ช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรมนี้ เป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวถึงหนาวมาก และประกอบกับวันที่ 10 ธันวาคม รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ จึงมีผู้ปกครองเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้ปกครองต่างชื่นชมคณะครูและฝ่ายบริหารในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงเป็นเป็นผู้มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ซึ่งเป็นคุณลักษระที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนในยุคนี้ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณหลายท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวโดยการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ขนม และผลไม้ต่างให้เป็นกำลังใจกับคณะครู นักกีฬาเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมประเพณีที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเยี่ยงนี้ตลอดไป นายอิสราพงษ์ ต๊ะพรมได้กล่าวต่ออีกว่า ต้องขอบพระคุณท่านผู้บริหาร เพื่อนครู และนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณเป็นพิเศษ สำหรับท่านผู้บริหารโรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ที่ให้การสนับสนุนวงดุริยางค์มาช่วยในขบวนพาเพรดของทุกสีของโรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวนี้หากมีสิ่งใดบกพร่อง ขอน้อมรับคำติชมและพร้อมที่จะปรับปรุงในโอกาสต่อไป รายงานโดย งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 79,362