ข้อมูลนักเรียน

 ข้อมูลนักเรียน


ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง
 ชาย  หญิง
 อนุบาลเตรียม  3  58 56  114   
รวม           
อนุบาล 1   4  77 74  151   
 อนุบาล 2   4  75 84  159   
 อนุบาล 3  4  77 83  160   
 รวม  15  287 297  584   
 ประถมศึกษาปีที่ 1  6  117 122  239   
 ประถมศึกษาปีที่ 2  6  96 129  225   
 ประถมศึกษาปีที่ 3  6  110 115  225   
 ประถมศึกษาปีที่ 4  5  90 88  178   
 ประถมศึกษาปีที่ 5  5  81 101  182   
 ประถมศึกษาปีที่ 6  5  73 88  161   
 รวม  33  567 643  1210   
มัธยมศึกษาปีที่  1   2  30 55  85   
 มัธยมศึกษาปีที่  2   2  29 41  70   
 มัธยมศึกษาปีที่  3   2  36 30  66   
 รวม  6  95 126  221   
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  1  9 16  25   
 มัธยมศึกษาปีที่  5   1  7  15 22   
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  1  14 22  36   
 รวม 3  30 53  83   
 รวมทั้งหมด  60  979 1119   2098  

 

Visitors: 58,953