ประธานกรรมการมูลนิธิ

ทำเนียบประธานกรรมการ

แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล

รุ่นที่ ชื่อ  - นามสกุล ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง รวมเวลา
1 - 6 นายจักคิ้ม   แซ่ตั้ง พ.ศ.2512  -   พ.ศ. 2524 12  ปี
7 - 9 นายสุกิจ    ปิติยงยุทธ พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 4 ปี
10 - 11 นายประจักษ์  พงศ์เรขนานนท์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ.2534 6 ปี
12

นายพิเชษฐ์   ตันเจริญ

นายสุชาติ      จึงกิจรุ่งโรจน์

(รักษาการแทนประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล)

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2536

1 ปี

1 ปี

13 - 16 นายสุชาติ     จึงกิจรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2537 -        
17 นายสุชาติ     ตรีรัตน์วัฒนา พ.ศ.   
Visitors: 32,361