ประธานกรรมการมูลนิธิ

 

ทำเนียบประธานกรรมการ

แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล

 

 รุ่นที่  ชื่อ - สกุล  ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง  ระยะเวลา
 1-6  นายจักคิ้ม   แซ่ตั้ง  พ.ศ.2512 -  พ.ศ. 2524  12   ปี
 7-9  นายสุกิจ   ปิติยงยุทธ  พ.ศ. 2525 -  พ.ศ. 2528  4  ปี
 10-11  นายประจักษ์   พงศ์เรขนานนท์  พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534  6  ปี
12

นายพิเชษฐ์   ตันเจริญ

นายสุชาติ     จึงกิจรุ่งโรจน์

(รักษาการแทนประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล)

พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2536

1  ปี

1  ปี

13-16 นายสุชาติ     จึงกิจรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2537 -  
17 นายสุชาติ    ตรีรัตน์วัฒนา พ.ศ.  
18 นายสมศักดิ์     คะวีรัตน์ พ.ศ. 2563 -  ปัจจุบัน  

 

Visitors: 86,109