คนดีศรีสังคม

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.20 น. ท่าน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและคณะ ได้มาเยี่ยมชมพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับนักเรียน คือ นางสาวธัญกร ชัยดี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เยาวชนคนดี ศรีสังคม ในปีการศึกษา 2562
ประวัติส่วนตัวของนักเรียนประวัติส่วนตัวชื่อ : นางสาวธัญกร ชัยดีชื่อเล่น :จาจาวันเกิด :29 พฤษภาคม2545แผนกการเรียน : ศิลป์ภาษาจีนโรงเรียน : โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)โทรศัพท์ : 0631195821
กรุ๊ปเลือด : Oความสามารถพิเศษ : สื่อสารภาษาจีน ที่อยู่ : 555 หมู่ 5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พลพระ จ.ตาก 63160
บิดาชื่อ : นาย ธเนศ ชัยดีอาชีพ : มัคคุเทศก์โทรศัพท์ : 082-9987151มารดาชื่อ : นาง ศศิวิมล ชูแก้ว
อาชีพ : ค้าขายโทรศัพท์ : 0878444707
ในกิจกรรมดังกล่าว ทางโรงเรียนได้เชิญคณะผู้บริหารทุกท่าน ตัวแทนนักเรียน และครูที่ปรึกษาแผนกมัธยมศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติ
ภาพและข่าวโดยงานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)แม่สอด

Visitors: 73,223