รับการประเมินจากสมศ.รอบ4

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสี่)


                       โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ยินดีต้อนรับผู้ประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสี่) สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2563

                       หัวใจสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ คือ สถานศึกษาสามารถรายงานผลได้ตรงตามสภาพจริงที่กำหนดในมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่นี้ สมศ. จะทำหน้าที่ในการสะท้อนผลและยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่มีการกำหนดมาตรฐานใหม่ และพิจารณาในประเด็น ความเป็นระบบ เหมาะสมเป็นไปได้ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิผลของคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินเน้นการประเมิน เชิงคุณภาพ พิจารณาร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต ในการประเมินคุณภาพภายนอก

 

VTRนำเสนอ สมศ รอบ 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตี่มิ้ง 2563

Visitors: 90,233