อบรมครูทางไกล  สสวท.

โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สสวท.โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สสวท. การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

Visitors: 85,467