โรงเรียนนานาชาติ  ที.ซี.อี

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติ ที.ซี.อี. ที่โดดเด่นด้วยอาคารสถานที่ที่ทันสมัย และการเน้นปูรากฐานให้นักเรียนมีทักษะและทัศนคติ ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด วันก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ ที.ซี.อี. โดยมีแขกผู้เกียรติฯ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน นำโดย นางสุวนิช ภู่ขจร ผู้อานวยการโรงเรียนนานาชาติที.ซี.อี. ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18 ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสมาคมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธำรง อัศวสุธีรกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงเรียนนานาชาติที.ซี.อี. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ ร่วมงานกันอย่างคับคั่งนางสาวขจรวรณ ภู่ขจร ผู้รับอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ ที.ซี.อี ได้เรียนให้ทราบถึงความเป็นมาในการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กๆในจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสทางการเรียนรู้ เทียบเท่ากับการศึกษาระดับนานาชาติ ตามแนวทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน คือ ด้านการมีส่วนร่วม เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความสำคัญในการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ใช้หลักสูตรแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน อีกทั้งมุ่งเน้นถึงความเป็นพลเมืองที่ดี สามารถดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติในช่วงบ่าย นางสุวณิช ภู่ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ ที.ซี.อี.เป็นเจ้าภาพ การจัดการประชุมสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสมาคมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทยเป็นประธาน มีผู้บริหารและครูโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือจำนวน 13 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

Visitors: 106,700