ประชุมผู้ปกครอง 2563

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยงานความสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อแจ้งนโยบายของฝ่ายบริหารในการพัฒนาสถานศึกษา ในด้านต่างๆ ให้ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
2.เพื่อแจ้งผลการดำงานทางวิชาการของโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
3.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

Visitors: 103,248