ตรวจสุขภาพประจำปี

 การบริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในโรงเรียนเอกชน งานอนามัยได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีซึ่งครูและพนักงานของโรงเรียนทุกคน ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องการดุแลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นสำคัญอันดับแรก เพราะก่อนที่ครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ให้กันนักเรียน ได้ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ครูต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเช่นเดียวกัน ก่อนที่ครูสนับสนุนการสอนทุกคนจะสามารถให้บริการนักเรียนและผู้ปกครองได้ดีนั้น ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีและแข็งแรงด้วย ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรียนด้านคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและพนักงานของโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่

Visitors: 85,469