ประธานแม่สอดมูลนิธิ ฯ

ขอแสดงความยินดี
วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยมี ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการโรงเรียน ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษา คุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล คุณสาโรจน์ เลิศวิจิตรทรัพย์ รองนายกสภาบริหารการศึกษา คุณวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณจ้าง เจี้ยวโซ่ว เสี้ยวจ่าง พร้อมด้วยรองผู้จัดการ คุณณรงค์ จันทรางกุล และ รองอำนวยการฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เป็นการประชุมเพื่อแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียน เนื่องจากคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ 26 ( 2563 – 2564 ) ที่ประชุมจึงมอบหมายให้คุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนต่อไป โดยท่าน ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ต่อไป
ในที่ประชุมคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ได้แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการดังนี้
1 ) ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ด้านอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงสวยงาม รวมทั้งอาคารที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างด้วย
2 ) นำแนวทางทางด้านการเกษตรมาดำเนินการในส่วนของพื้นที่โรงเรียนทางด้านหลังโรงเรียน
3 ) ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงโดยใช้ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
4 ) ปรับปรุงระบบประปา ซ่อมแซม ส่วนที่ยังใช้การได้ไม่ดีเพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5 ) ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน
6 ) จัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
7 ) สานต่อนโยบายทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในงานดังกล่าวมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้รับตำแหน่ง และช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณกับผู้สละตำแหน่งในคราวเดียวกัน
ภาพและข่าวโดย งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 97,616