รับการตรวจเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้รับการตรวจเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เรื่องการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้เพื่อการสร้างอาชีพ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.1228/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และสถานศึกษาจังหวัดตาก
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้รับเลือกจากทางจังหวัดตากให้คณะผู้ตรวจได้ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามฯ ทั้งนี้ทางคณะผู้ตรวจที่เข้าร่วมตรวจ ติดตามมีดังนี้คือ
1 ) นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2 ) นายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3 ) ดร.สัมฤทธ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดตาก
4 ) นายจิรวัฒน์ รักพ่วง หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผล และคณะ
ประเด็นในการตรวจราชการ
1 ) ข้อมูลด้านการศึกษาการทดสอบ O-NET,NT เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
2 ) ผลการดำเนินการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
4 ) ข้อเสนอแนะของสถนศึกษา
5 ) แนวทางในการพัฒนาในปีถัดไป
6 ) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การตรวจราชการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี เพราะทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ กอปรกับทางคณะกรรมการของทางโรงเรียนต่างมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือ การปกครอง รวมทั้งการจัดการศึกษาและทางด้านการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา รอบที่ 4 จาก สมศ.องค์การมหาชน และผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ทุกมาตรฐาน ซึ่งการตรวจราชการในครั้งนี้ ทางผู้ตรวจราชการได้แสดงความชื่นชม คณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารของสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน จนโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีชื่อเสียงในระดับท้องถิ่น ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ
ภาพและข่าวโดย งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 63,326