สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

เนื่องด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้มีความร่วมมือทางการศึกษาโดยการเปิดหลักสูตรห้องเรียน PIM โรงเรียนมัธยมเครือข่าย ร่วมกันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจและทิศทางการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนให้กับนักเรียน รวมถึงสร้างทักษะในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต รวมไปถึงโอกาสในการรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและรับสมัคร และรักษาการผู้อำนวยการงานพัฒนาห้องเรียนพันธมิตร ได้เข้าพบ ปรึกษาหารือ วางแผน กับทางคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ดูแลหลักสูตรและการศึกษาต่อของทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

Visitors: 110,769