นิเทศครูปฐมวัย

การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูผู้สอน  ด้วยปีการศึกษา 2563 ฝ่ายบริหารงานปฐมวัย  โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้จัดให้มีการนิเทศ  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อเด็กและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Visitors: 103,240