ตรวจเงินอุดหนุนปี 2563

การติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ กำกับดูแลและดำเนินการติดตามประเมินการให้เงินอุดหนุนในโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยงานงบประมาณและงานอุดหนุน ได้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องบริเวณห้องรับรองพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจติดตาม ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ภาพและข่าวโดย งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 106,707