อบรมออนไลน์ วิทย์ฯ คณิตฯ

การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์  สำหรับครูผู้สอน  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Visitors: 103,249