คณะศึกษาดูงานรองผอ.จากตาก

 ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการ
ดัวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนา ดำเนินการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563และในการนี้ ได้พิจารณาให้โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เป็นสถานศึกษาที่พาคณะผู้เข้ารับการพัฒนา และวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 16 ท่านเข้ามาศึกษารายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทางโรงเรียนโดยการนำของท่านสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมทั้งนายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงการบริหารจัดการโดยสรุปให้คณะรับฟัง พร้อมทั้งรับชม วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน แนะนำฝ่ายบริหารที่ร่วมต้อนรับคณะ นางอัญชัญครุธแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะม่วง พร้อมด้วย ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ วิทยากรพี่เลี้ยงได้กล่าวว่า ขอชมเชยการบริหารจัดการของโรงเรียนได้ยอดเยี่ยม เป็นที่ประทับใจของบุคลากรที่มาศึกษาดุงานในครั้งนี้ และคาดว่าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะถูกนำไปถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและจะนำไปปรับประยุกต์ในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นอย่างสูงที่พิจารณาให้โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เป็นแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ ทำให้โรงเรียนได้รับโอกาสและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ภาพและข่าวโดย งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 97,619