ปัญญาภิวัฒน์ภาษาจีน

เนื่องด้วยโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ (พีไอเอ็ม) ได้มีความร่วมมือทางการศึกษา โดยเปิดหลักสูตรห้องเรียน PIM โรงเรียนมัธยมเครือข่าย “ศิลป์-ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 ”ร่วมกันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจและทิศทางการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนให้กับนักเรียน สร้างทักษะในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต รวมไปถึงโอกาสในการรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากความร่วมมือดังกล่าวทางสถาบันฯโดยงานพัฒนาห้องเรียนพันธมิตร และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สถาบันปัญญาภิวัฒน์(พีไอเอ็ม) โดยวิทยากรอาจารย์ ทิมทอง นาถจำนง หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาจีน อาจารย์โชติวัน แย้มขยายและอาจารย์ชลลดา เชิดโฉม เข้าบรรยายเตรียมความพร้อมในหัวข้อ “Up Skill ติวภาษาและวัฒนธรรมจีน PAT7.4 ”ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ห้องแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 9.00-10.00 น.

Visitors: 97,617