กิจกรรมโครงงานอนุบาล

วันที่ 29 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานปฐมวัยได้จัดสัปดาห์การเรียนรู้แบบโครงงานให้กับเด็กทุกระดับชั้น เพื่อมุ่งเน้นเด็กให้มีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย กิจกรรมการประดิษฐ์ ทดลอง สำรวจ การจำแนกเปรียบเทียบ รวมไปถึงการประกอบอาหารที่มีความเหมาะสมกับวัย

Visitors: 85,469