กิจกรรมอบรมในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เนื่องด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากดำเนินการจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตาก ในการนี้ทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้รับความร่วมมือและได้รับความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมคณะมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน 346 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 ณ โรงยิมเนเซียม
กิจกรรมฟังบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษามีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย

Visitors: 106,702