กิจกรรมปัจฉิมปี 63 ป. 6

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก ๆ ปีการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และชั้นม.6 และ ป.6 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน ในแต่ละระดับ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรม สั่งสอนกันมา โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6  ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563   โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและกาลังใจอย่างพร้อมเพรียง

Visitors: 110,782