อบรมการใช้บอร์ดอัจฉริยะของคณะครู

             อบรมการใช้กระดานอัจฉริยะ Interactive Board

     ..  โดยครูกังวาน   สิทธิมา   ณ  ห้อง. คอมพิวเตอร์อาคาร 4 ....

 

อบรมการใช้งานบอร์ดอัจฉริยะใหักับคณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ตามโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใ(การใช้กระดานอัจฉริยะ Active board) เพื่อเสริมสร้างการใช้สื่อการเรียนการสอนของครู

Visitors: 110,765